Inici Codi ètic

Codi ètic

De Centro Euro Árabe de Cataluña

Codi ètic, transparència i bon govern

Com a entitat legalment constituïda, el Centre Euro Àrab de Catalunya (CEAC) ret comptes als seus socis i entitats membres, òrgan de tutela, control i supervisió del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i així també dona contes davant als òrgans competents d’acord amb la legislació vigent.

El Centre Euro Àrab de Catalunya, des de la seva fundació, ha treballat activament per contribuir a la millora de la societat perquè esdevingui un espai d’equilibri i convivència social que afronti els reptes de manera comunitària i participativa; fent prevaldre el respecte per la dignitat, la integritat, l’autonomia i la no discriminació com a valors essencials que cal tenir en presents a totes les actuacions.
Per això, un comportament legal, honrat, ètic i responsable que promou entre la totalitat de relacions que estableix, per tots els seus integrants: socis, voluntaris, membres de la Junta Directiva, entitats membre, etc.

En coherència amb aquests principis ètics, el Centre Euro Àrab de Catalunya:

  • Recull els compromisos ètics que regeixen cadascun dels seus àmbits d’activitat mitjançant el Codi Ètic de CEAC.
  • Els Estatuts del Centre Euro Àrab de Catalunya fixen les normes de bon govern que han de complir tots els membres de la Junta Directiva (responsabilitats, gratuïtat, conflicte d’interessos…), així com de l’equip de coordinació.
  • Disposa d’un Pla de Voluntariat, que regula tots els aspectes legals de participació de la persona voluntària.
  • Sistemàticament avalua els resultats de la participació en les accions portades a terme pels seus membres, davant de l’òrgan assembleari.
  • Exerceix una política de total transparència informativa mitjançant l’edició els seus mitjans de difusió.
  • A fi de garantir la confidencialitat en totes les seves actuacions mitjançant l’acompliment de la LOPD, CEAC pren les mesures tècniques i legals per salvaguardar les dades privades de totes les seves bases de dades.
  • Lliura a cada nou/nova soci/a una còpia dels estatus de l’entitat que inclou l’apartat sobre drets i deures des associats/des, el funcionament ordinari de l’organització, i els procediments establerts per dirigir les seves queixes o suggeriments.
  • Ret comptes de totes les seves actuacions i sotmet els seus principals projectes a l’assemblea en el qual estan representades les sòcies i els socis i les associacions membres.

Centre Euro Àrab de Catalunya es compromet a mantenir una especial sensibilitat i atenció des de tots els àmbits d’actuació per a les necessitats socials i culturals, especialment aquelles que afecten les persones amb risc d’exclusió, i treballar per ser un referent en la construcció de ponts dins de la societat civil, fomentem la fraternitat, el bon veïnatge, el compromís social amb tot allò que sigui públic, comunitari i democràtic. Així també, ens comprometem a treballar per una igualtat efectiva entre homes i dones, la promoció de la joventut, la gent gran, l’emprenedoria, el progrés social i la preservació del medi ambient.

 

Compliment legal


En el supòsit que els socis o les entitats membres tinguin coneixement de qualsevol pràctica irregular relacionada amb l’incompliment o la vulneració de les conductes recollides al Codi Ètic o al Codi de Conducta, hauran de posar-ho en coneixement del Centre Euro Àrab de Catalunya mitjançant els canals de comunicació establerts a tal efecte:

a) Per correu electrònic dirigit a la direcció: secretaria@euroarab.cat

b) Mitjançant correu postal dirigit a:

Centre Euro Àrab de Catalunya
A/A Secretari – Codi Ètic
Pl. Regomir, 3 Principal
08002 Barcelona

Aquesta via de comunicació també serviran per resoldre dubtes relacionats amb la interpretació dels principis recollits en aquests documents.