Presentacio - Centre euro arab

Centre Euro Àrabe de Catalunya

El Centre Euro Àrab de Catalunya neix per una banda de la necessitat expressada per diferents comunitats d’origen euro-mediterrani a Catalunya d’aglutinar esforços per tirar endavant un projecte en comú, en un espai comunitari compartit. De l’altre, de la necessitat de facilitar el coneixement de la seva diversitat cultural, lingüística i religiosa des d’un espai local sense perdre les seves referències d’origen.

El nostra fet diferencial és essencial per a treballar la cohesió social i la convivència. L’eix principal per treballar aquesta cohesió social és l’enfortiment dels valors democràtics i d’igualtat requerint la implicació activa de la ciutadania d’origen sud-mediterrània i europea resident a Catalunya en el marc de la Mediterrània.

Des del seu inici, l’eix principal ha estat promocionar la participació ciutadana a través de les entitats i persones a títol individual relacionades amb la interculturalitat, la cooperació i el desenvolupament social i comunitari en el marc de la Mediterrània. Aquesta necessitat d’unir esforços i donar més protagonisme a les comunitats sud mediterrànies i europees a Catalunya ha estat la base de l’enfocament de la nostra feina en tots els anys de funcionament de la nostra organització.

OBJECTIUS GENERALS

Treballem per fomentar l'enfortiment dels valors democràtics i de la igualtat requerint la implicació activa de la ciutadania d'origen sud-mediterrània i europea resident a Catalunya.

Treballem per una igualtat efectiva entre homes i dones

Fomentem la cultura de la pau i la justícia social.

Fomentem la interculturalitat, la cooperació i el desenvolupament social i comunitari.

Lluitem contra els discursos de l'odi i l'autoritarisme.
Durant més de deu anys de funcionament, hem unit esforços per donar protagonisme als espais d'interacció de les comunitats euromediterrànies.

Treballem per al reconeixement de la diversitat cultural i lingüístic dels pobles que formen l'arc euromediterrani.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Sensibilitzar i informar la ciutadania catalana sobre les cultures, les llengües i la història comuna de l'espai euromediterrani; posant l'accent en les aportacions que fan a la nostra societat.

Reforçar les relacions internacionals al voltant de la Mediterrània a través de la diplomàcia ciutadana tant amb activitats de sensibilització, formació i empoderament.

Promoure i incloure la participació de la ciutadania d'origen àrab, amazic, kurd, europea, i de totes aquelles cultures minoritàries en el teixit associatiu i veïnal de les nostres ciutats.

Fomentar la igualtat d'oportunitats a Barcelona dels ciutadans i ciutadanes d'origen sud mediterrani, de manera especial i transversalment dones i joves.

Proporcionar les comunitats de l'arc euromediterrani (entitats i persones individuals) els espais, serveis d'assessorament, formació, eines per a la participació i per dissenyar i implementar projectes en xarxa.

La promoció d'aquestes accions té també com a finalitat complementària el foment de l'voluntariat de les mateixes comunitats, a més de la implicació de dones i joves.

QUE FEM ?

Organitzar espais de convivència que fomentin la cohesió de la societat civil euro-mediterrània a Catalunya i potenciar la seva participació local en la societat catalana i també en el marc de la Mediterrània.

 

Reforçar el discurs entorn a la Mediterrània a través de la diplomàcia ciutadana i l’intercanvi de bones pràctiques.

 

Donar suport als ciutadans i ciutadanes d’origen sud-mediterrani per promocionar la seva 
cultura, fomentant el coneixement mutu i la cohesió social a Catalunya, de la immigració sud-mediterrània com a via necessària per a la seva normalització en igualtat d’oportunitats.

 

Proporcionar a les comunitats sud-mediterrànies, entitats i individus, els serveis d’assessorament i orientació; gestió i cessió d’espais; eines per a la participació, la mediació cultural i per a dissenyar i implementar projectes en xarxa.

 

Afavorir l’emancipació, l’autonomia i la participació, especialment dones i joves. La lluita contra el discurs d’odi per raons sexistes, religioses, identitàries o culturals.

 

Acompanyar les iniciatives que treballin en la línia dels nostres objectius perquè puguin desenvolupar-se.

Fer-te
voluntari

Al Centre Euro Àrab de Catalunya creiem que amb el voluntariat podem ajudar a créixer el teixit associatiu civil mitjançant actuacions locals i amb accions que fomentin el comunitarisme.